canada goose jakke outlet canada goose jakke 2015 canada goose online shop køb canada goose jakker canada goose vest tilbud køb billig ægte canada goose udsalg canada goose jakke mænd tilbud canada goose vinterjakke herre canada goose flyverdragt voksne canada goose pris jakke canada goose jakke billig trillium parka canada goose dame billige canada goose trillium parka canada goose rabat shop ægte canada goose jakke billig canada goose jakke herre tilbud billige canada goose jakker udsalg canada goose danmark 2015 jakke canada goose parka outlet canada goose jakke dba canada goose jacket sale canada goose outlet danmark canada goose trillium parka dam canada goose jakke dame pris canada goose dk jakker canada goose jakker københavn canada goose vinterjakker udsalg canada goose vest sverige til salg billig jakke canada goose canada goose danmark pris store canada goose jakke dame tilbud canada goose jakker 2015 canada goose jakke brugt canada goose dk forhandlere canada goose salg danmark billige goedkoop canada goose jassen online

Podmínky zkušebního provozu Blanky

Tunelový komplex Blanka běží v současnosti v režimu zkušebního provozu, jehož aktuální povolení skončí 31. 12. 2016. Aby mohl být tunel zkolaudován a uveden do řádného provozu, musí být splněno sedm hlavních podmínek, definovaných v povolení ke zkušebnímu provozu. Mezi tyto podmínky patří například, že bude prokázáno dodržení hygienických limitů hluku.

Tunelový komplex Blanka nemůže být zkolaudován a uveden do řádného provozu, nebudou-li splněny:
1) Podmínky zkušebního provozu,
2) Podmínky udělených stavebních povolení.

V takovém případě může stavební úřad prodloužit rozhodnutí o zkušebním provozu, znovu ale vždy jen o rok a musí to odůvodnit. Vzhledem k tomu, že podmínkou jednoho ze stavebních povolení je zprovoznění silničního okruhu kolem Prahy přes Suchdol, je zřejmé, že Blanka tu s námi bude v režimu zkušebního provozu ještě řadu let. Je ale žádoucí, aby ostatní podmínky zprovoznění byly bezvýhradně splněny.

Zpracované podmínky zkušebního provozu Blanky najdete v této tabulce ke stažení.Auto*Mat představil studii omezení tranzitu v centru

Iniciativa Auto*Mat zveřejnila před zprovozněním tunelu Blanka studii Centrum bez kolon a zaslala ji radnímu pro dopravu Petru Dolínkovi.

Podrobnosti v článku na stránkách Auto*Matu.

Studie ke stažení
Tisková zpráva
Prezentace (1) – obecná
Prezentace (2) – přímo studie
Mapa rozmístění navrhovaných dopravních značek

dopady_polovicni_efekt_color
Dopady současného zprovoznění tunelu Blanka a zabránění tranzitu centrem.


Studie Auto*Matu prokazuje realizovatelnost doprovodných opatření k Blance

Sdružení Auto*Mat získalo v dubnu odborné materiály k doprovodným opatřením se zprovozněním tunelu Blanka, jejichž přípravu předchozí vedení Prahy zastavilo. Bylo tak možné připravit nový, ucelený koncept dopravních opatření se zprovozněním tunelu Blanka na základě všech dostupných zdrojů. Nová studie, kterou Auto*Mat tímto zveřejňuje, je jeho odborným vkladem k přípravě doprovodných opatření se zprovozněním tunelu Blanka a následné řešení dopravy v severovýchodním sektoru Prahy.

Dokončenou studii předali zástupci Auto*Matu již v předstihu (koncem dubna 2015) náměstkovi primátorky pro dopravu Petru Dolínkovi a některým členům dopravního výboru. Některé z materiálů zadaných či zpracovaných v minulosti Technickou správou komunikací zpochybňují realizovatelnost humanizace magistrály nebo omezení tranzitu historickým centrem. Díky vyžádání materiálů připravených už před jarem 2014 bylo ale možné vyvrátit řadu nesmyslných tvrzení. Ty se v některých materiálech vyskytly evidentně pro to, aby ředitel TSK a dřívější vedení města mohlo doprovodná opatření se zprovozněním Blanky pohřbít.

blanka-dopady-potencial-schema

Nová studie Auto*Matu doporučuje chránit ulici V Holešovičkách světelnou závorou a zahájit humanizaci severojižní magistrály. Popisuje podrobně, jak odstranit nežádoucí tranzit přes Smetanovo nábřeží a Malou Stranu bez omezení pro rezidenty. Auto*Mat dále doporučuje snížit počet pruhů ve Veletržní a Žitné ulici.

Na základě materiálů firem Metroprojekt, Satra a Sudop z roku 2013 a podle připravovaného konceptu územního plánu Auto*Mat navrhuje, aby bylo pokračování Blanky na východě Prahy vedeno dlouhodobě bez výstavby megalomanských staveb, s využitím stávajících ulic Povltavská a Průmyslová.

Auto*Mat současně zveřejňuje podkladové materiály, které před několika týdny získal od TSK a IPR na základě žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím.  Veškeré informace publikuje Auto*Mat na stránce https://tunel-blanka.cz. Auto*Mat chce dát tunelu Blanka smysl – proto navrhuje 60 konkrétních doprovodných opatření. Některá doprovodná opatření, která považuje za potřebná, již byla realizována, jedná se ale zatím jen o marginality. Význam realizovaných opatření pro smysl Blanky Auto*Mat odhaduje zatím na 2% .


Ke stažení:

Změny organizace dopravy v Praze se zprovozněním tunelu Blanka – studie proveditelnosti


Manažerské shrnutí studie

Cílem tohoto materiálu je shrnout opatření určená k realizaci v návaznosti na zprovoznění tunelového komplexu Blanka (TKB) na základě podkladů dostupných v dubnu 2015. Tunelový komplex Blanka je především novou dopravní kapacitou, vedenou v těsné blízkosti historického centra. Ta je připravena „zaplnit se” nad rámec provozu probíhajícího v koridoru TKB dnes. Je v zásadě věcí návazných dopravních opatření, v jaké míře se zaplní dopravou, která v současnosti nadměrně zatěžuje ulice centra a osu severojižní magistrály, či téměř výhradně dopravou novou, se všemi dopady.

Doprovodná opatření se zprovozněním TKB lze rozdělit do čtyř hlavních skupin:

  1. Opatření vyvolaná zprovozněním TKB – zacílená na zvládnutí přímých dopadů zprovoznění tunelu (zvýšená intenzita provozu na návazných komunikacích)
  2. Opatření zacílená na převedení povrchové dopravy do TKB (z komunikací souběžných s TKB, z centra Prahy), včetně opatření bránících opětovnému nárůstu povrchové dopravy na uvolněných ulicích
  3. Opatření zatraktivňující neautomobilové druhy dopravy s cílem zvýšit konkurenceschopnost veřejné dopravy a nabídnout alternativní dopravní kapacitu
  4. Příprava střednědobého dopravního řešení pro východní sektor Prahy

Ze znalosti chování dopravy po zprovoznění velkých staveb (dopravní indukce a redukce) vyplývá nezbytnost doprovodných opatření zaměřených na převedení maxima dopravy ze stávajících komunikací do TKB. Jejich realizace okamžitě se zprovozněním tunelu je jediným prostředkem schopným omezit jak zhoršení parametrů životního prostředí v Praze po zprovoznění TKB, tak zachovat alespoň přijatelnou plynulost individuální automobilové dopravy na ostatních pražských komunikacích.

Jednou z podmínek evropské dotace na metro do Motola je snížení produkce CO2 z dopravy na území Prahy o cca 0,5% v rozhodném období pěti let po zprovoznění metra. Zprovoznění TKB má bez doprovodných opatření schopnost zvýšit dopravní výkon IAD na území Prahy (a tím v zásadě produkci emisí CO2 z dopravy) odhadem o 2%, což splnění tohoto indikátoru přímo ohrožuje. Doprovodná opatření se tak musí soustředit i na zastropování celkového dopravního výkonu IAD na území Prahy.

U opatření vyvolaných zprovozněním TKB je nezbytné dbát nejen na plynulost dopravy, ale také na bezpečnost pěších a cyklistů. Kapacita odlehčených komunikací souběžných s TKB by se měla za normálního provozního stavu tunelu snížit.

blanka_koncept_opatreni_centrum

Omezení tranzitu historickým centrem (malostranský břeh a Smetanovo nábřeží) je jedním z klíčových faktorů, které mohou přispět ke zvýšení pozitivních dopadů zprovoznění TKB na dopravní systém Prahy. Pro co největší pozitivní dopad je zásadní, aby řešení nezůstalo polovičaté. Jako optimální stav se jeví regulace průjezdu Malostranským a Křižovnickým náměstím na základě filtrování necílových uživatelů v Praze 1.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat nastavení podmínek pro rezidenty a systému, jakým by měla být vozidla klasifikována. Detailní nastavení těchto parametrů by mělo být předmětem další diskuse. Kontrolu dodržování neprůjezdné oblasti je žádoucí výhledově zautomatizovat.

Specifickou roli má v opatřeních souvisejících se zprovozněním TKB severojižní magistrála. Zprovozněním TKB vzniká severojižní magistrále paralelní stopa, vedená převážně mimo kontakt se zástavbou. Charakter severojižní magistrály v centrální části města si taktéž naléhavě žádá úpravy vedoucí k její humanizaci, zejména k obnově velkého počtu zrušených nebo omezených pěších a bezmotorových vazeb nebo ke zvýšení komfortu vazeb stávajících.

Doprovodná opatření doporučená v materiálech TSK a IPR jsou realizovatelná bez zásadních negativních dopadů, řadu z nich by bylo dokonce možné realizovat ještě před zprovozněním TKB. Vzhledem k realizovatelnosti větší části úvodních humanizačních opatření ještě před zprovozněním TKB lze zahájit jejich přípravu neprodleně.

I se zklidněním komunikací v centru je možné realizovat výraznější snížení kapacity SJM jižně od nám. I. P. Pavlova. Opatrnější přístup bude nutný v křižovatkách na I. P. Pavlova, s Anglickou a před Muzeem. Ani zde by ale úpravy navrhované IPR neměly snížit kapacitu natolik, aby znemožnily realizaci navrhovaných opatření včetně tzv. Muzejní oázy.

Jako velmi podstatná se jeví navrhovaná úprava ulice Žitné, spočívající ve snížení počtu jízdních pruhů ze tří na dva tak, aby se zmenšila vazba magistrály na pravobřežní komunikaci. Vhodné opatření je třeba najít i pro opačný směr. Veletržní ulice je komunikací, která bude z větší části nahrazena TKB a současně nevede v přímém kontaktu s výjezdy z tunelu. Snížení počtu jízdních pruhů je zde nejen žádoucí, ale dokonce zcela nezbytné pro zachování zklidněného charakteru Letné po zprovoznění TKB.

Je nezbytné uspíšit přípravu stavebních opatření tak, aby jejich realizace mohla být zahájena okamžitě po zprovoznění TKB. Dokončení hlavních stavebních opatření by pak mělo být nejzazším termínem zahájení uživatelské regulace průjezdu historickým centrem.

Žádoucí kompenzace usnadňující vstřebání asimilaci cest nevykonaných IAD spočívá ve zkvalitnění služby veřejné dopravy, zejména v důslednější preferenci tramvají ve zbývajících problémových úsecích (např. Vinohradská).

blanka_koncept_opatreni_vychod

Pro severovýchodní sektor Prahy se jako nejvhodnější střednědobá kombinace jeví realizace následujícího funkčního celku v horizontu cca 3 – 4 let, a to za předpokladu souběžného přehodnocení Městského okruhu v rámci přípravy nového územního plánu:

  • Pro zahloubení ulice V Holešovičkách porovnat variantu vedení tunelu pod ulicí s alternativami částečného nebo úplného uhnutí pod kopec Bílé skály a najít přednostně řešení s kapacitou 1+1 nebo 2+1 jízdní pruh (v závislosti na podobě odbočení do Zenklovy).
  • Na ose Povltavská – Českobrodská realizovat jen minimální zásahy, cílené jak na dílčí zvýšení propustnosti, tak na zvýšení bezpečnosti bezmotorových vazeb.
  • Na ose Průmyslová – Kbelská realizovat podjezd Poděbradské (podjezd Kbelské podmíněně) a zásahy odpovídající ose Povltavská – Českobrodská. Charakter Průmyslové odpovídá v zásadě už dnes požadavkům „duálního” systému,     předpokládaného v aktualizaci územního plánu.
  • Zkapacitnění Štěrboholské radiály od Lanového mostu po Průmyslovou na 3+3 pruhy je přípustné, ale jeho realizace nesouvisí se zprovozněním TKB.

V severozápadním sektoru je žádoucí ve střednědobém výhledu přehodnotit tzv. Komunikaci Evropská – Svatovítská (KES) od ul. Gymnazijní po MÚK Prašný most. Jeho realizace je smysluplná v základním provedení 1+1 pruh a společně se snížením počtu pruhů pro IAD na odlehčeném úseku Evropské a zlepšením bezmotorových vazeb na Vítězném náměstí.


Aktualizujeme doporučení u preference MHD

Splněno:

Mezi naše navrhovaná opatření k Blance jsme doplnili informace o minibusu na Starém Městě, který byl protažen na Staré město v říjnu 2014. Je třeba snížit jeho interval na 15 minut.

Doplnili jsme informace o přechodu přes tramvajové zastávky Vypich, který byl díky snaze Institutu plánování a rozvoje realizován na podzim 2014 v odpovídající podobě.

V listopadu vzniklo spolu s rekonstrukcí tramvajové trati další navrhované opatření: zastávka s pohodlným nástupem do tramvaje na Arbesově náměstí. Pohodlnější přístup na zastávky navrhujeme dále řešit i na Švandově divadle, kde je potenciál vzniku pobytového prostoru před prahem divadla.

Upravili jsme informace o jízdě na kole parkem Kampa.

Od kolegů z Dopravního podniku jsme dostali přesnější informace o stavu a možnostech preference MHD na Karlově náměstí. Dvě křižovatky bez preference jsou pro tramvaje velmi důležité, jedná se o jednu z nejvytíženějších částí tramvajové sítě. Po zprovoznění Blanky zde jistý pokles provozu v Resslově umožní preferenci zřídit.

Při Trojském mostě by bylo vhodné vybudovat jak P+R (tramvaj směr Holešovice), tak kapacitní parkoviště pro ZOO. Dozvěděli jsme se a přidali jsme, že současně je zde vhodné umístit smyčku pro ukončení části spojů linky 17.

Setkali jsme se s organizací ROPID. Jsme také v kontaktu s radními pro dopravu Prahy 5 a 6. Z toho vychází přidání požadavků na vylepšení preference:

Preference tramvají na křížení Malého smíchovského okruhu

Malý smíchovský okruh je jakási malá „magistrála“ v ulicích Smíchova. Není zde zavedena preference tramvají a tvoří bariéru kolem celého centra Smíchova. Zavedení preference by umožnilo zkrátit jízdní doby tramvají a snížilo by intenzitu IAD v oblasti.

Zrušit levé odbočení IAD z Nádražní ul. do ul. Za Ženskými domovy

Odbočení zde zdržuje tramvaje v Nádražní ulici. Žádoucí pro zklidnění dopravní situace na Smíchově. Pro veřejnou dopravu by odbočení bylo zachováno.

Se zprovozněním tunelu Blanka vzroste počet aut v tunelu Mrázovka. Již dnes je v ranní špičce vjezd do tunelu Mrázovka od Dobříšské ulice uzavírán, aby nedošlo k přetížení tunelu. O to více aut poté způsobuje zdržování tramvají v Radlické ulici. Aby byl možný plynulý průjezd tramvají, je nezbytné mít souvislý podélný dělící práh od Bieblovy až po ulici Za Ženskými domovy.

Se zprovozněním tunelu Blanka vzroste v Evropské tlak na průjezd směrem k tunelu. Aby byl možný plynulý průjezd autobusů, je nezbytné vyhradit pruh pro autobusy mezi ulicemi Drnovská – Vlastina. Již dnes se zde tvoří kolony. Křižovatka s Vlastinou omezuje přísun aut směrem do centra.

Omezení platnosti vyhrazených pruhů pro autobusy jen na některá období dne je zbytečné zesložiťování dopravního značení. Pouhé odstranění dodatkových tabulek zjednoduší provoz autobusů i rozložení řadících pruhů před křižovatkami.

Auta jedoucí ve směru do centra pravidelně blokují křižovatku Plzeňská x Pod Kotlářkou. Aby k blokování a tím zdržování autobusu 167 nedocházelo, je nutné změnit řadící pruhy do této křižovatky ve směru od Řep: pravý pruh rovně, levý jen doleva. Nutná kolona aut se přesune do míst, kde nezpůsobuje problémy provozu MHD.

Není jasné, jak přesně by ideálně fungující opatření mělo fungovat a kam až bude muset zasahovat. Návrhu jsme dali obecnější formulaci:

Se zprovozněním tunelu Blanka vzroste v ulici Jugoslávských partyzánů tlak na průjezd směrem k tunelu. Aby se nezahltila ulice v zástavbě, a aby byl možný plynulý průjezd autobusů, je nezbytné najít způsob, jak dávkovat zde vjíždějící automobily a zachovat co nejplynulejší provoz autobusů. To je možné například pomocí světelných závor a úseků vyhrazených pruhů pro autobusy v Podbabské a Kamýcké ulici.

Ze setkání s ROPID vychází upřesnění návrhu ohledně Křižovnického náměstí. Ještě před otevřením Blanky zrušit pevné cykly SSZ, které zbytečně způsobují padání červené těsně před tramvají – vrátit na SSZ dynamické řízení. Po otevření Blanky by v tomto jediném místě tramvaje jezdily rychlostí 20 km/h. Buď by byla zrušena světelná signalizace, nebo by byla kvůli bezpečnosti turistů a plynulosti provozu tramvají zachována. Místem by mohli projíždět rezidenti Prahy 1 a vyjmenovaná vozidla (taxi apod.).

Zmenšení přísunu aut do Blanky může pomoci i kvalita příměstské dopravy mezi Prahou a rozrůstajícími se obcemi. Příklad, o kterém jsme se dozvěděli, je snaha obce Přezletice o posílení autobusové linky, neboť na ní už dochází k nárůstu cestujících. Obec Přezletice má 1200 obyvatel, pro dalších přibližně 1500 se má v průběhu roku 2015 začít stavět. Autobus 302 má interval 30 minut. Jedním ze způsobů, jak snížit počet aut vjíždějících do Prahy (i do Blanky) ze severovýchodu, je zkrátit interval linky 302 na 15 minut. Příklad Přezletic však zároveň ukazuje vzrůstající náklady suburbanizace – a důležitost soustředění výstavby namísto do satelitů na vhodná místa blíže centru města.

 

 

 

 


Aktualizujeme naše doporučení: Praha 6 a 7

V prosinci jsme se sešli s radními městských částí Praha 6 a 7 a prodebatovali podrobněji opatření, která mají dát tunelu Blanka smysl. Nejsme dogmatici, abychom trvali na určité podobě opatření, dá-li se dobrého řešení dosáhnout jiným způsobem. Dozvěděli jsme se také mnoho o realizovatelnosti konkrétních opatření. Několik opatření jsme proto pozměnili tak, abychom zvýšili šance na jejich realizovatelnost.

Jinde v Praze mezitím vznikly některé dílčí úpravy, které byly na našem seznamu. Šlo ale jen o drobnosti, byť významné: Vznikly zastávkové mysy na Arbesově náměstí a nové bezmotorové křížení na Vypichu, kde hrozilo, že chodci budou pro překřížení Bělohorské muset přejít podélně přes 80 metrů dlouhé zastávkové ostrůvky. Díky snaze IPR a dalších se podařilo nesmyslnému řešení na Vypichu zabránit.

Výsledkem těchto úprav je zvýšení míry smysluplnosti Blanky na 2,4% . Proč je to stále tak málo? Desítky procent totiž přísluší klíčovým opatřením, jako je zklidnění centra nebo zahájení humanizace Severojižní magistrály. Na ně se ale zatím stále nespěchá.

A která opatření jsme zpřesnili?

Po prosincové realizaci zastávkových mysů Arbesovo náměstí nebudeme patrně požadovat mysy také v zastávce Švandovo divadlo (zatím je v seznamu máme).

Při řešení pro ulici Jugoslávských partyzánů a Podbabskou jsme přišli na to, že není potřeba instalovat vyhrazený pruh pro autobusy na třídě Jugoslávských partyzánů (a vyparkovávat zhruba 200 rezidenčních stání). K plynulosti jízdy touto ulicí pro veřejnou dopravu postačí zřízení světelné závory v Podbabě, ještě před odbočkou do Papírenské. Vyhrazený pruh pro autobusy by pak měl vzniknout směrem do centra spíš ještě v dílčích úsecích ulice Kamýcké.

Dozvěděli jsme se, že vypnutí semaforů na Strossmayerově náměstí nově nepřipadá v úvahu kvůli zprovoznění Trojského mostu. Po něm se na třídě Dukelských Hrdinů provoz zhruba zdvojnásobil. Návrh jsme vyměnili za dopravní zklidnění třídy Dukelských Hrdinů.

Potvrdili jsme si, že obchvat Vítězného náměstí (tzv. KES) má smysl v přiměřené kapacitě sběrné komunikace (1+1 pruh). Nově dodáváme, že je žádoucí snížit také počet pruhů na Evropské mezi Pevnostní (odbočením na KES) a Vítězným náměstím.

Ukázalo se že, využití parkovišť při tunelu Blanka jako P+R není ten nejvhodnější způsob. Pro podzemní parkoviště na Prašném mostě a u Sparty bychom ale rádi našli jiné smysluplné využití. Přijde nám dobré nabídnout tato stání rezidentům za přiměřených finančních podmínek (s cenou do cca 1000 Kč/ měsíc), a to jako kompenzaci toho, že se začne postihovat nelegální parkování v okolí a případně se s úpravami ulic počet parkovacích míst v nedalekých ulicích mírně sníží.

Také jsme se rozhodli změnit návrh P+R v Podbabě na umístění v Suchdole v místě budoucí tramvajové smyčky, kde se s P+R už stejně počítá.

U tramvajových preferencí na Bělohorské jsme zjistili, že nemáme dostatečné informační zdroje pro to, abychom mohli sledovat jejich splnění. Opatření jsme ze seznamu vypustili.

Co dál?

Současně připravujeme materiál zpřesňující opatření pro veřejnou dopravu, v brzké době nám tedy nějaká opatření naopak přibudou – zejména v oblasti preferencí.


Míra smysluplnosti Blanky: 2 %

V tuto chvíli evidujeme 53 možných opatření, která mohou dát Blance smysl. A některá už vznikají, například se rozjel autobus Starým Městem. Evidujeme tak jedno opatření splněné a dvě splněná částečně (návrat cyklistů na Kampu a vyhrazené pruhy pro autobusy v Podbabské a Jugoslávských Partyzánů).

Různá opatření budou mít různý dopad, třeba zabránění tranzitu přes Malostranské náměstí bude mít jistě větší efekt než zlepšení preference tramvají na křižovatce Čechův most. Jednotlivá opatření jsme proto obodovali. Můžeme tak vydat první hodnocení, jaká je míra smysluplnosti tunelu Blanka.

Praha, její orgány a Pražané tak zatím dali tunelu Blanka smysl právě ze 2 % .

Míru smysluplnosti Blanky a jak si vedou jednotlivá opatření, budete moci dlouhodobě sledovat ve veřejně čitelném google dokumentu zde.Linka 294 přes Staré Město

Dnes zahájila provoz autobusová linka 294 na trase Florenc – Bílá Labuť – Mariánské náměstí – Malostranské náměstí – Nemocnice pod Petřínem. Jezdí ve 30′ intervalech. Povrchová veřejná doprava se tak vrací do míst, kde byla dlouhá desetiletí zrušena.

Autobusovou linku přes Staré Město považujeme za jedno z opatření, které bylo možné realizovat ihned, jeho význam by ovšem zásadně vzrostl až ve chvíli, kdy by se zprovozněním tunelu Blanka došlo i k omezení automobilového tranzitu centrem.

Trasa:
Florenc – Bílá labuť – Petrské náměstí – Truhlářská (Z) – Hradební – Haštalské náměstí (T) – U Staré školy (T) – Pařížská (T) – Masná (Z) – Staroměstské náměstí (Z) – Mariánské náměstí – Staroměstská – Malostranské náměstí – Šporkova (T) – Nemocnice pod Petřínem

Zdroj: Metro.cz .